Portaria
Portaria
PORTARIA N° 45-2020
PORTARIA N° 78-2020
PORTARIA N° 79-2020
PORTARIA N° 80-2020
PORTARIA N° 81-2020
PORTARIA Nº 001-2020
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 040-2019
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 041-2019
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 042-2019
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 043-2019
PORTARIA EXONERAÇÃO Nº 005-2019, DE 25 DE ABRIL DE 2019 - ERRATA
PORTARIA EXONERAÇÃO Nº 006-2019, DE 06 DE MAIO DE 2019. ERRATA
PORTARIA EXONERAÇÃO Nº 007-2019, DE 06 DE MAIO DE 2019 - ERRATA
PORTARIA EXONERAÇÃO Nº 008-2019, DE 06 DE MAIO DE 2019 - ERRATA
PORTARIA EXONERAÇÃO Nº 009-2019, DE 06 DE MAIO DE 2019 – ERRATA.
PORTARIA EXONERAÇÃO Nº 010 - 2019, DE 06 DE MAIO DE 2019 – ERRATA.
PORTARIA NORMATIVA Nº 001-2019
PORTARIA N° 124-2019
PORTARIA N° 125-2019
PORTARIA N° 129-2019
PORTARIA N° 130-2019
PORTARIA N° 133-2019
PORTARIA N° 136-2019
PORTARIA N° 161-2019
PORTARIA N° 163-2019
PORTARIA N° 164-2019
PORTARIA N° 165-2019
PORTARIA N° 173-2019
PORTARIA N° 174-2019
PORTARIA N° 175-2019
PORTARIA N° 176-2019
PORTARIA N° 177-2019
PORTARIA N° 178-2019
PORTARIA N° 179-2019
PORTARIA N° 180-2019
PORTARIA N° 182-2019
PORTARIA N° 183-2019
PORTARIA N° 184-2019
PORTARIA N° 185-2019
PORTARIA N° 186-2019
PORTARIA N° 187-2019
PORTARIA N° 188-2019
PORTARIA N° 189-2019
PORTARIA N° 190-2019
PORTARIA N° 191-2019
PORTARIA N° 192-2019
PORTARIA N° 193-2019
PORTARIA N° 194-2019
PORTARIA N° 206-2019
PORTARIA N°121-2019
PORTARIA N°122-2019
PORTARIA N°123-2019
PORTARIA N°128-2019
PORTARIA N°131-2019
PORTARIA N°134-2019
PORTARIA N°135-2019
PORTARIA N°138-2019
PORTARIA N°139-2019
PORTARIA N°140-2019
PORTARIA N°141-2019
PORTARIA N°142-2019
PORTARIA N°143-2019
PORTARIA N°144-2019
PORTARIA N°146-2019
PORTARIA N°146-2019 2631
PORTARIA N°147-2019
PORTARIA N°148-2019
PORTARIA N°149-2019
PORTARIA N°150-2019
PORTARIA N°151-2019
PORTARIA N°152-2019
PORTARIA N°153-2019
PORTARIA N°154-2019
PORTARIA N°155-2019
PORTARIA N°156-2019
PORTARIA N°157-2019
PORTARIA N°1582019
PORTARIA N°159-2019
PORTARIA N°160-2019
PORTARIA N°162-2019
PORTARIA N°166-2019
PORTARIA N°167-2019
PORTARIA N°1682019
PORTARIA N°169-2019
PORTARIA N°170-2019
PORTARIA N°171-2019
PORTARIA N°172-2019
PORTARIA N°181-2019
PORTARIA Nº 001-2019
PORTARIA Nº 002-2019
PORTARIA Nº 003-2019
PORTARIA Nº 004-2019
PORTARIA Nº 005-2019
PORTARIA Nº 006-2019
PORTARIA Nº 007-2019
PORTARIA Nº 008-2019
PORTARIA Nº 009-2019
PORTARIA Nº 01-2019
PORTARIA Nº 010-2019
PORTARIA Nº 012-2019
PORTARIA Nº 013-2019
PORTARIA Nº 014-2019
PORTARIA Nº 015-2019
PORTARIA Nº 016-2019
PORTARIA Nº 017-2019
PORTARIA Nº 018-2019
PORTARIA Nº 019-2019
PORTARIA Nº 02-2019
PORTARIA Nº 020-2019
PORTARIA Nº 021-2019
PORTARIA Nº 022-2019
PORTARIA Nº 023-2019
PORTARIA Nº 024-2019
PORTARIA Nº 025-2019
PORTARIA Nº 026-2019
PORTARIA Nº 027-2019
PORTARIA Nº 028-2019
PORTARIA Nº 029-2019
PORTARIA Nº 03-2019
PORTARIA Nº 030-2019
PORTARIA Nº 031-2019
PORTARIA Nº 032-2019
PORTARIA Nº 033-2019
PORTARIA Nº 034-2019
PORTARIA Nº 035-2019
PORTARIA Nº 036-2019
PORTARIA Nº 037-2019
PORTARIA Nº 04-2019
PORTARIA Nº 05-2019
PORTARIA Nº 06-2019
PORTARIA Nº 07-2019
PORTARIA Nº 08-2019
PORTARIA Nº 10-2019
PORTARIA Nº 100-2019
PORTARIA Nº 101-2019
PORTARIA Nº 102-2019
PORTARIA Nº 11-2019
PORTARIA Nº 12-2019
PORTARIA Nº 126-2019
PORTARIA Nº 13-2019
PORTARIA Nº 137-2019
PORTARIA Nº 14-2019
PORTARIA Nº 15-2019
PORTARIA Nº 16-2019
PORTARIA Nº 17-2019
PORTARIA Nº 18-2019
PORTARIA Nº 19-2019
PORTARIA Nº 20-2019
PORTARIA Nº 21-2019
PORTARIA Nº 22-2019
PORTARIA Nº 23-2019
PORTARIA Nº 24-2019
PORTARIA Nº 25-2019
PORTARIA Nº 26-2019
PORTARIA Nº 27-2019
PORTARIA Nº 28-2019
PORTARIA Nº 30-2019
PORTARIA Nº 31-2019
PORTARIA Nº 32-2019
PORTARIA Nº 33-2019
PORTARIA Nº 34-2019
PORTARIA Nº 35-2019
PORTARIA Nº 36-2019
PORTARIA Nº 37-2019
PORTARIA Nº 38-2019
PORTARIA Nº 39-2019
PORTARIA Nº 40-2019
PORTARIA Nº 41-2019
PORTARIA Nº 42-2019
PORTARIA Nº 43-2019
PORTARIA Nº 44-2019
PORTARIA Nº 44-2019 2013
PORTARIA Nº 45-2019
PORTARIA Nº 46-2019
PORTARIA Nº 46-2019 2014
PORTARIA Nº 47-2019
PORTARIA Nº 48-2019
PORTARIA Nº 49-2019
PORTARIA Nº 50-2019
PORTARIA Nº 51-2019
PORTARIA Nº 52-2019
PORTARIA Nº 53-2019
PORTARIA Nº 54-2019
PORTARIA Nº 55-2019
PORTARIA Nº 56-2019
PORTARIA Nº 57-2019
PORTARIA Nº 58-2019
PORTARIA Nº 59-2019
PORTARIA Nº 60-2019
PORTARIA Nº 61-2019
PORTARIA Nº 62-2019
PORTARIA Nº 63-2019
PORTARIA Nº 64-2019
PORTARIA Nº 65-2019
PORTARIA Nº 66-2019
PORTARIA Nº 67-2019
PORTARIA Nº 68-2019
PORTARIA Nº 69-2019
PORTARIA Nº 70-2019
PORTARIA Nº 72-2019
PORTARIA Nº 73-2019
PORTARIA Nº 74-2019
PORTARIA Nº 75-2019
PORTARIA Nº 76-2019
PORTARIA Nº 77-2019
PORTARIA Nº 78-2019
PORTARIA Nº 79-2019
PORTARIA Nº 80-2019
PORTARIA Nº 81-2019
PORTARIA Nº 82-2019
PORTARIA Nº 83-2019
PORTARIA Nº 84-2019
PORTARIA Nº 85-2019
PORTARIA Nº 86-2019
PORTARIA Nº 87-2019
PORTARIA Nº 88-2019
PORTARIA Nº 90-2019
PORTARIA Nº 91-2019
PORTARIA Nº 92-2019
PORTARIA Nº 93-2019
PORTARIA Nº 94-2019
PORTARIA Nº 96-2019
PORTARIA Nº 97-2019
PORTARIA Nº 98-2019
PORTARIA Nº 99-2019
RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 05-2019 DE 15 DE JANEIRO DE 2019
portaria Nº 89-2019
PORTARIA Nº 003-2018 SEMED
PORTARIA Nº 005-2018
PORTARIA Nº 007-2018
PORTARIA Nº 008-2018
PORTARIA Nº 009-2018
PORTARIA Nº 010-2018
PORTARIA Nº 011-2018
PORTARIA Nº 012-2018
PORTARIA Nº 013-2018
PORTARIA Nº 06-2018
PORTARIA Nº 07-2018
PORTARIA Nº 08-2018
PORTARIA Nº 09-2018
PORTARIA Nº 10-2018
PORTARIA Nº 100-2018
PORTARIA Nº 101-2018
PORTARIA Nº 102-2018
PORTARIA Nº 103-2018
PORTARIA Nº 104-2018
PORTARIA Nº 105-2018 - 106-2018 - 107-2018 E 108-2018
PORTARIA Nº 109-2018
PORTARIA Nº 11-2018
PORTARIA Nº 110-2018
PORTARIA Nº 111-2018
PORTARIA Nº 112-2018
PORTARIA Nº 113-2018
PORTARIA Nº 116-2018
PORTARIA Nº 117-2018
PORTARIA Nº 118-2018
PORTARIA Nº 119-2018
PORTARIA Nº 12-2018
PORTARIA Nº 120-2018
PORTARIA Nº 13-2018
PORTARIA Nº 14-2018
PORTARIA Nº 15-2018
PORTARIA Nº 16-2018
PORTARIA Nº 17-2018
PORTARIA Nº 18-2018
PORTARIA Nº 19-2018
PORTARIA Nº 20-2018
PORTARIA Nº 21-2018
PORTARIA Nº 22-2018
PORTARIA Nº 23-2018
PORTARIA Nº 24-2018
PORTARIA Nº 25-2018
PORTARIA Nº 26-2018
PORTARIA Nº 27-2018
PORTARIA Nº 28-2018
PORTARIA Nº 29-2018
PORTARIA Nº 30-2018
PORTARIA Nº 31-2018
PORTARIA Nº 32-2018
PORTARIA Nº 33-2018
PORTARIA Nº 34-2018
PORTARIA Nº 35-2018
PORTARIA Nº 36-2018
PORTARIA Nº 37-2018
PORTARIA Nº 38-2018
PORTARIA Nº 39-2018
PORTARIA Nº 40-2018
PORTARIA Nº 41-2018
PORTARIA Nº 42-2018
PORTARIA Nº 43-2018
PORTARIA Nº 44-2018
PORTARIA Nº 45-2018
PORTARIA Nº 46-2018
PORTARIA Nº 47-2018
PORTARIA Nº 48-2018
PORTARIA Nº 49-2018
PORTARIA Nº 50-2018
PORTARIA Nº 51-2018
PORTARIA Nº 52-2018
PORTARIA Nº 53-2018
PORTARIA Nº 54-2018
PORTARIA Nº 55-2018
PORTARIA Nº 56-2018
PORTARIA Nº 57-2018
PORTARIA Nº 58-2018
PORTARIA Nº 59-2018
PORTARIA Nº 60-2018
PORTARIA Nº 63-2018
PORTARIA Nº 64-2018
PORTARIA Nº 65-2018
PORTARIA Nº 66-2018
PORTARIA Nº 67-2018
PORTARIA Nº 68-2018
PORTARIA Nº 69-2018
PORTARIA Nº 70-2018
PORTARIA Nº 71-2018
PORTARIA Nº 73-2018
PORTARIA Nº 74-2018
PORTARIA Nº 75-2018
PORTARIA Nº 76-2018
PORTARIA Nº 77-2018
PORTARIA Nº 78-2018
PORTARIA Nº 79-2018
PORTARIA Nº 80-2018
PORTARIA Nº 81-2018
PORTARIA Nº 82-2018
PORTARIA Nº 83-2018
PORTARIA Nº 84-2018
PORTARIA Nº 85-2018
PORTARIA Nº 86-2018
PORTARIA Nº 87-2018
PORTARIA Nº 88-2018
PORTARIA Nº 89-2018
PORTARIA Nº 90-2018
PORTARIA Nº 91-2018
PORTARIA Nº 92-2018
PORTARIA Nº 93-2018
PORTARIA Nº 94-2018
PORTARIA Nº 95-2018
PORTARIA Nº 96-2018
PORTARIA Nº 98-2018
PORTARIA Nº 99-2018
PORTARIA Nº04-2018
portaria Nº 121-2018
portaria Nº 122-2018
PORTARIA N° 057-2016
PORTARIA N° 058-2016
PORTARIA N° 059-2016
PORTARIA N° 060-2016
PORTARIA N° 061-2016
PORTARIA N° 062-2016
PORTARIA N° 063-2016
PORTARIA N° 132-2016
PORTARIA N° 133-2016
PORTARIA Nº 001-2016
PORTARIA Nº 001-2016 Nº 1265
PORTARIA Nº 002 -2016
PORTARIA Nº 002-2016
PORTARIA Nº 003-2016
PORTARIA Nº 003-2016 Nº 1265
PORTARIA Nº 004-2016
PORTARIA Nº 004-2016 Nº 1265
PORTARIA Nº 005-2016
PORTARIA Nº 005-2016 Nº 1277
PORTARIA Nº 006-2016
PORTARIA Nº 007-2016
PORTARIA Nº 008-2016
PORTARIA Nº 009-2016
PORTARIA Nº 010-2016
PORTARIA Nº 011-2016
PORTARIA Nº 012-2016
PORTARIA Nº 013-2016
PORTARIA Nº 014-2016
PORTARIA Nº 015-2016
PORTARIA Nº 016-2016
PORTARIA Nº 017-2016
PORTARIA Nº 018-2016
PORTARIA Nº 019-2016
PORTARIA Nº 020-2016
PORTARIA Nº 021-2016
PORTARIA Nº 022-2016
PORTARIA Nº 023-2016
PORTARIA Nº 023-2016 Nº 1277
PORTARIA Nº 024 -2016
PORTARIA Nº 024-2016
PORTARIA Nº 025-2016
PORTARIA Nº 025-2016 Nº 1277
PORTARIA Nº 026-2016
PORTARIA Nº 026-2016 Nº 1277
PORTARIA Nº 027-2016
PORTARIA Nº 027-2016 Nº 1277
PORTARIA Nº 028-2016
PORTARIA Nº 029-2016
PORTARIA Nº 029-2016 Nº 1277
PORTARIA Nº 030-2016
PORTARIA Nº 030-2016 Nº 1277
PORTARIA Nº 031-2016
PORTARIA Nº 032-2016
PORTARIA Nº 033-2016
PORTARIA Nº 034-2016
PORTARIA Nº 035-2016
PORTARIA Nº 036-2016
PORTARIA Nº 037-2016
PORTARIA Nº 038-2016
PORTARIA Nº 039-2016
PORTARIA Nº 040-2016
PORTARIA Nº 041-2016
PORTARIA Nº 042-2016
PORTARIA Nº 043-2016
PORTARIA Nº 045-2016
PORTARIA Nº 046-2016
PORTARIA Nº 047 -2016
PORTARIA Nº 048 -2016
PORTARIA Nº 048-2016
PORTARIA Nº 049 -2016
PORTARIA Nº 050-2016
PORTARIA Nº 051-2016
PORTARIA Nº 052-2016
PORTARIA Nº 052-2016 Nº 1289
PORTARIA Nº 053-2016
PORTARIA Nº 054-2016
PORTARIA Nº 054-2016 Nº 1289
PORTARIA Nº 055-2016
PORTARIA Nº 055-2016 Nº 1289
PORTARIA Nº 056-2016
PORTARIA Nº 060-2016
PORTARIA Nº 061-2016
PORTARIA Nº 062 -2016
PORTARIA Nº 063-2016
PORTARIA Nº 064-2016
PORTARIA Nº 064-2016 Nº 1322
PORTARIA Nº 065-2016
PORTARIA Nº 065-2016 Nº 1322
PORTARIA Nº 066-2016
PORTARIA Nº 066-2016 Nº 1322
PORTARIA Nº 067-2016
PORTARIA Nº 067-2016 Nº 1322
PORTARIA Nº 068-2016
PORTARIA Nº 068-2016 Nº 1322
PORTARIA Nº 069-2016
PORTARIA Nº 069-2016 Nº 1322
PORTARIA Nº 070-2016
PORTARIA Nº 070-2016 Nº 1322
PORTARIA Nº 071-2016
PORTARIA Nº 071-2016 Nº 1322
PORTARIA Nº 072-2016
PORTARIA Nº 072-2016 Nº 1322
PORTARIA Nº 073-2016
PORTARIA Nº 073-2016 Nº 1322
PORTARIA Nº 074-2016
PORTARIA Nº 074-2016 Nº 1322
PORTARIA Nº 075-2016
PORTARIA Nº 075-2016 Nº 1322
PORTARIA Nº 076-2016
PORTARIA Nº 076-2016 Nº 1322
PORTARIA Nº 077-2016
PORTARIA Nº 077-2016 Nº 1322
PORTARIA Nº 078-2016
PORTARIA Nº 078-2016 Nº 1341
PORTARIA Nº 079-2016
PORTARIA Nº 079-2016 Nº 1341
PORTARIA Nº 080-2016
PORTARIA Nº 080-2016 Nº 1341
PORTARIA Nº 081-2016
PORTARIA Nº 081-2016 Nº 1341
PORTARIA Nº 082-2016
PORTARIA Nº 082-2016 Nº 1341
PORTARIA Nº 083-2016
PORTARIA Nº 083-2016 Nº 1341
PORTARIA Nº 084-2016
PORTARIA Nº 084-2016 Nº 1341
PORTARIA Nº 085-2016
PORTARIA Nº 085-2016 Nº 1341
PORTARIA Nº 086-2016
PORTARIA Nº 086-2016 Nº 1342
PORTARIA Nº 087-2016
PORTARIA Nº 087-2016 Nº 1342
PORTARIA Nº 088-2016
PORTARIA Nº 089-2016
PORTARIA Nº 090-2016
PORTARIA Nº 090-2016 Nº 1342
PORTARIA Nº 091-2016
PORTARIA Nº 091-2016 Nº 1342
PORTARIA Nº 092-2016
PORTARIA Nº 093-2016
PORTARIA Nº 093-2016 Nº 1342
PORTARIA Nº 093-2016 Nº 1386
PORTARIA Nº 094-2016
PORTARIA Nº 094-2016 Nº 1342
PORTARIA Nº 094-2016 Nº 1400
PORTARIA Nº 095-2016
PORTARIA Nº 095-2016 Nº 1342
PORTARIA Nº 096-2016
PORTARIA Nº 096-2016 Nº 1342
PORTARIA Nº 097-2016
PORTARIA Nº 097-2016 Nº 1342
PORTARIA Nº 098-2016
PORTARIA Nº 098-2016 Nº 1343
PORTARIA Nº 099-2016
PORTARIA Nº 099-2016 Nº 1343
PORTARIA Nº 100-2016
PORTARIA Nº 100-2016 Nº 1343
PORTARIA Nº 100-2016 Nº 1436
PORTARIA Nº 101-2016
PORTARIA Nº 102-2016
PORTARIA Nº 103-2016
PORTARIA Nº 104-2016
PORTARIA Nº 105-2016
PORTARIA Nº 105-2016 Nº 1343
PORTARIA Nº 105-2016 Nº 1436
PORTARIA Nº 106-2016
PORTARIA Nº 106-2016 Nº 1343
PORTARIA Nº 107-2016
PORTARIA Nº 107-2016 Nº 1343
PORTARIA Nº 108-2016
PORTARIA Nº 108-2016 Nº 1343
PORTARIA Nº 109-2016
PORTARIA Nº 109-2016 Nº 1343
PORTARIA Nº 110-2016
PORTARIA Nº 110-2016 Nº 1343
PORTARIA Nº 111-2016
PORTARIA Nº 111-2016 Nº 1343
PORTARIA Nº 112-2016
PORTARIA Nº 112-2016 Nº 1343
PORTARIA Nº 113-2016
PORTARIA Nº 113-2016 Nº 1344
PORTARIA Nº 114-2016
PORTARIA Nº 114-2016 Nº 1344
PORTARIA Nº 115-2016
PORTARIA Nº 115-2016 Nº 1344
PORTARIA Nº 116-2016
PORTARIA Nº 116-2016 Nº 1344
PORTARIA Nº 117-2016
PORTARIA Nº 117-2016 Nº 1344
PORTARIA Nº 118-2016
PORTARIA Nº 118-2016 Nº 1344
PORTARIA Nº 119-2016
PORTARIA Nº 119-2016 Nº 1344
PORTARIA Nº 120-2016
PORTARIA Nº 120-2016 Nº 1344
PORTARIA Nº 121-2016
PORTARIA Nº 121-2016 Nº 1344
PORTARIA Nº 122-2016
PORTARIA Nº 123-2016
PORTARIA Nº 124-2016
PORTARIA Nº 125-2016
PORTARIA Nº 126-2016
PORTARIA Nº 127-2016
PORTARIA Nº 128-2016
PORTARIA Nº 129-2016
PORTARIA Nº 130-2016
PORTARIA Nº 131-2016
PORTARIA Nº 134-2016
PORTARIA Nº 135-2016
PORTARIA Nº 136-2016
PORTARIA Nº 137-2016
PORTARIA Nº 138-2016
PORTARIA Nº 139-2016
PORTARIA Nº 140-2016
PORTARIA Nº 141-2016
PORTARIA Nº 142-2016
PORTARIA Nº 143-2016
PORTARIA Nº 144-2016
PORTARIA Nº 145-2016
PORTARIA Nº 166-2016
PORTARIA Nº 167-2016
PORTARIA Nº 168-2016
PORTARIA Nº 169-2016
PORTARIA Nº 170-2016
PORTARIA Nº 171-2016
PORTARIA Nº 172-2016
PORTARIA Nº 173-2016
PORTARIA Nº 174-2016
PORTARIA Nº 175-2016
PORTARIA Nº 176-2016
PORTARIA Nº 177-2016
PORTARIA Nº 178-2016
PORTARIA Nº 179-2016
PORTARIA Nº 180-2016
PORTARIA Nº 181-2016
PORTARIA Nº 182-2016
PORTARIA Nº 183-2016
PORTARIA Nº 184-2016
PORTARIA Nº 185-2016
PORTARIA Nº 186-2016
PORTARIA Nº 187-2016
PORTARIA Nº 188 -2016
PORTARIA Nº 189-2016
PORTARIA Nº 190-2016
PORTARIA Nº 191-2016
PORTARIA Nº 192-2016
PORTARIA Nº 193-2016
PORTARIA Nº 194-2016
PORTARIA Nº 195-2016
PORTARIA Nº 196-2016
PORTARIA Nº 197-2016
PORTARIA Nº 198-2016
PORTARIA Nº 199-2016
PORTARIA Nº 200-2016
PORTARIA Nº 201-2016
PORTARIA Nº 202-2016
PORTARIA Nº 203-2016
PORTARIA Nº 204-2016
PORTARIA Nº 205-2016
PORTARIA Nº 206-2016
PORTARIA Nº 207-2016
PORTARIA Nº 208-2016
PORTARIA Nº 209-2016
PORTARIA Nº 210-2016
PORTARIA Nº 211-2016
PORTARIA Nº 212-2016
PORTARIA Nº 213-2016
PORTARIA Nº 214-2016
PORTARIA Nº 215-2016
PORTARIA Nº 216-2016
PORTARIA Nº 217-2016
PORTARIA Nº 218-2016
PORTARIA Nº 219-2016
PORTARIA Nº 220-2016
PORTARIA Nº 222-2016
PORTARIA Nº 223-2016
PORTARIA Nº 224-2016
PORTARIA Nº 225-2016
PORTARIA Nº 226-2016
PORTARIA Nº 227-2016
PORTARIA Nº 228-2016
PORTARIA Nº 230-2016
PORTARIA Nº 231-2016
PORTARIA Nº 232-2016
PORTARIA Nº 233-2016
PORTARIA Nº 234-2016
PORTARIA Nº 235-2016
PORTARIA Nº 236-2016
PORTARIA Nº 237-2016
PORTARIA Nº 238-2016
PORTARIA Nº 239-2016
PORTARIA Nº 240-2016
PORTARIA Nº 241-2016
PORTARIA Nº 242-2016
PORTARIA Nº 243-2016
PORTARIA Nº 244-2016
PORTARIA Nº 245-2016
PORTARIA Nº 246-2016
PORTARIA Nº 247-2016
PORTARIA Nº 248-2016
PORTARIA Nº 249-2016
PORTARIA Nº 250-2016
PORTARIA Nº 251-2016
PORTARIA Nº 252-2016
PORTARIA Nº 253-2016
PORTARIA Nº 254-2016
PORTARIA Nº006 -2016
PORTARIA Nº008-2016
PORTARIA Nº008-2016 Nº 1338
PORTARIA Nº009-2016
PORTARIA Nº010-2016
PORTARIA Nº011 -2016
PORTARIA Nº012-2016
PORTARIA Nº013 -2016
PORTARIA Nº014 -2016
PORTARIA Nº015 -2016
PORTARIA Nº016-2016
PORTARIA Nº017 -2016
PORTARIA Nº018-2016
PORTARIA Nº019-2016
PORTARIA Nº020-2016
PORTARIA Nº021-2016
PORTARIA Nº022-2016
PORTARIA Nº028 -2016
PORTARIA Nº031-2016
PORTARIA Nº032 -2016
PORTARIA Nº033 -2016
PORTARIA Nº034 -2016
PORTARIA Nº035-2016
PORTARIA Nº036-2016
PORTARIA Nº037 -2016
PORTARIA Nº038 -2016
PORTARIA Nº039 -2016
PORTARIA Nº040 -2016
PORTARIA Nº041-2016
PORTARIA Nº042-2016
PORTARIA Nº043-2016
PORTARIA Nº044-2016
PORTARIA Nº047-2016
PORTARIA Nº049-2016
PORTARIA Nº050-2016
PORTARIA Nº051-2016
PORTARIA Nº053-2016
PORTARIA Nº056-2016
PORTARIA Nº057-2016
PORTARIA Nº058-2016
PORTARIA Nº059-2016
PORTARIA Nº229-2016
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 040-2016
PORTARIA Nº 037-2015
PORTARIA Nº 038-2015
PORTARIA Nº 039-2015
PORTARIA Nº 039-A-2015
PORTARIA Nº 041-2015
PORTARIA Nº 042-2015
PORTARIA Nº 043-2015
PORTARIA Nº 044-2015
PORTARIA Nº 045-2015
PORTARIA Nº 046-2015
PORTARIA Nº 049-2015
PORTARIA Nº 050-2015
PORTARIA Nº 051-2015
PORTARIA Nº 052-2015
PORTARIA Nº 053-2015
PORTARIA Nº 054-2015
PORTARIA Nº 055-2015
PORTARIA Nº 056-2015
PORTARIA Nº 057-2015
PORTARIA Nº 058-2015
PORTARIA Nº 059-2015
PORTARIA Nº 060-2015
PORTARIA Nº 061-2015
PORTARIA Nº 062-2015
PORTARIA Nº 063-2015
PORTARIA Nº 065-2015
PORTARIA Nº 065-2015 Nº 1237
PORTARIA Nº 066-2015
PORTARIA Nº 067-2015
PORTARIA Nº 068-2015
PORTARIA Nº 069-2015
PORTARIA Nº 070-2015
PORTARIA Nº 071-2015
PORTARIA Nº 072-2015
PORTARIA Nº 073-2015
PORTARIA Nº 074-2015
PORTARIA Nº 075-2015
PORTARIA Nº 076-2015
PORTARIA Nº 077-2015
PORTARIA Nº 078-2015
PORTARIA Nº 079-2015
PORTARIA Nº 080-2015
PORTARIA Nº 081-2015
PORTARIA Nº 082-2015
PORTARIA Nº 083-2015
PORTARIA Nº 084-2015
PORTARIA Nº 085-2015
PORTARIA Nº 086-2015
PORTARIA Nº 087-2015
PORTARIA Nº 36-2015
PORTARIA Nº 40-2015
PORTARIA Nº 40-A-2015
PORTARIA Nº 48-2015
Work Center - Consultoria, Acessoria e Gerenciamento de TI
faleconosco@workcenter.slz.br